Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางกชกร จิตรานนท์
ปลัด อบต.นางหลง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวลัดดา อินทนะนก
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางศศิกานต์ ขาวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ์
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวสุดา หนูมาก
ตำแหน่ง บุคลากร
Responsive image
นางเสาวภา คงใหม่
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวนัยณา ทองมะลิ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางพิมผกา แสงศรี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางหลง
Responsive image
นางจันทร์เพ็ญ ด้วงช่วย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนเถียะ
Responsive image
นางสงบ ฤทธิรัตน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกทราง
Responsive image
นางขจัด โอเอี่ยม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจิก
Responsive image
นางสาวเพ็ญประภา พูนขาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางหลง
Responsive image
นางสาวฉันทนา คงแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นางหลง
Responsive image
นางวรรณณา ชุมเกต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองจิก
Responsive image
นางนิตยา วงศ์สวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านควนเถียะ
Responsive image
นางไพย์เราะ ทองสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ
Responsive image
นายสุเทพ พรหมชู
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายพิชัย หนูวุ่น
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
ว่าที่ ร.ต.อรุณ รักแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายชัยชาญ จันทร์มณี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Responsive image
Responsive image
(ว่าง)
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image