Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนป้องกันการทุจริต 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ค. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
22 เม.ย. 2564 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
30 มิ.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
23 มิ.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
22 มิ.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
18 มิ.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง เจตจำนงค์สุจริตของผุู้บริหาร
12 มิ.ย. 2563 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง แผนป้องกันการทุจริต
08 ก.ค. 2562 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
20 มิ.ย. 2562 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง มาตรการป้องกันการขัดกันระกว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
20 มิ.ย. 2562 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.นางหลง มาตรการการป้องกันรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
Responsive image