Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารค้นหาราชกิจจาค้นหาmailหน่วยงานต่างๆ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.นางหลง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลนางหลง
2.จะมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับจนถึงวันที่ 1กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)
3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
  1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก
  2.ทะเบียน
  3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
  4.บัตรประชาชนเจ้าของบัญชี  กรณีมอบอำนาจให้โอนเข้าบัญชีอื่น
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2565 และ เดือนมกราคม -กันยายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
  ณ งานพัฒนาชุมชน อบต.นางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..อบต.นางหลง โทรศัพท์ 075-355874
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2565